תנאי שימוש באתר אסדן ישראל בע"מ ומדיניות פרטיות

ברוך הבא לאתר אסדן ישראל בע"מ (להלן: "האתר" ו-"אסדן", בהתאמה) אליו תוכלו לגלוש באמצעות מחשב אישי או טלפון נייד.

נבקש כי תקרא בעיון את התנאים שיפורטו להלן, שכן הכניסה והשימוש באתר כפופים להם, לרבות שינויים שיערכו בהם מעת לעת.

א. קניין רוחני

 • האתר וכל התכנים הנמצאים בו מוגנים על פי דיני הקניין הרוחני, לרבות דיני זכויות היוצרים ודיני סימני המסחר. התכנים שבאתר כוללים, למשל, סרטוני וידאו, תמונות, טקסטים, איורים, וכיו"ב, כמו גם שמות מסחר מוגנים וסמלים נוספים.
 • כל הזכויות באתר שמורות לאסדן או בבעלות גורם לו הקנו בעלי הזכויות הרשאה לאסדן לעשות שימוש.
 • משתמש באתר הסבור כי מופיעים בו תכנים שאין להציגם מכל סיבה שהיא, מתבקש לפנות לאסדן באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת [email protected] והתכנים יוסרו ככל שפנייתו תמצא מוצדקת.
 • השימוש באתר ובתכנים הנמצאים בו מותר על פי תנאי "שימוש הוגן" כמובנו בסעיף 19 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007. לפיכך, מותר לעשות באתר ובחומרים שימוש למטרות לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות ("ציטוטים"), או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך ובלבד שהשימוש בהם יעשה בהגינות מבחינת מטרת השימוש ואופיו; אופי היצירה שבה נעשה השימוש; היקף השימוש ביחס ליצירה בשלמותה והשפעת השימוש על ערכה של היצירה. בנוסף, בעת שימוש בחומרים נדרש להקפיד על מתן ייחוס הולם (קרדיט) ליוצר היצירה ולהימנע מלנקוט בכל פעולה פוגענית ביחס ליצירה, ככל שיש בה לפגוע בכבודו או בשמו של יוצרה.
 • מעבר לכך, חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש אחר באתר ובחומרים הנמצאים בו, לרבות העתקה, הפצה, שיתוף, עריכת שינויים, יצירת קישורים (links) אל התכנים וכיו"ב וזאת ללא קבלת הרשאה מראש ובכתב מאסדן.
 • במקרים בהם משתמש באתר קיבל הרשאה לשימוש ביצירה מבעל הזכויות בה, כפוף השימוש ביצירה לתנאי השימוש שנתנו לו.
 • משתמש המעלה חומרים, מידע ותגובות לאתר מקנה בכך לאסדן הרשאה חופשית ומלאה, ללא תמורה, לעשות בעצמו, או באמצעות אחרים, שימוש באלה בכל צורה, מדיה ופורמט שהוא.

 

ב. קישורים לאתרים חיצוניים

 • באתר יכול שיופיעו קישורים (Links) המפנים לאתרים חיצוניים לאתר. אלה נוצרו לנוחות המשתמש אך אינם נמצאים בשליטת אסדן ואסדן אינה אחראית בכל דרך שהיא לתוכן המופיע בהם, כך שגם אין לראות בקישורים אלה כאישור או המלצה של אסדן לאמור בהם.
 • משתמש באתר הסבור כי קישור לתוכן או אתר חיצוני אינו ראוי/תקין מכל סיבה שהיא, מתבקש לפנות לאסדן באמצעות דוא"ל לכתובת [email protected] והקישור יתוקן/יוסר ככל שפנייתו תמצא מוצדקת.

 

ג. מדיניות פרטיות

איסוף מידע

 • שימוש בחלקים מהאתר יכול שיהא מותנה ברישום לאתר או במסירת פרטים ומידע אישי (כולל תמונת פני המשתמש). הנך מתחייב בזאת כי המידע והפרטים שימסרו על ידך הנם נכונים ומדויקים. כמו כן, במהלך הגלישה באתר יכול שיאסף וישמר אודות המשתמש באתר מידע )להלן: "המידע"(.
 • פריטי המידע הנאספים ונשמרים על ידי אסדן במסגרת השימוש שלך באתר נמסרים על ידך מרצונך החופשי ובהסכמתך והם יישמרו במאגר המידע של אסדן. אינך חייב על-פי החוק למסור את המידע, אך ייתכן שהימנעותך מלמסרו תמנע ממך מלהשתמש בחלקים מהאתר או בשירותים המוצעים במסגרתו.
 • בנוסף, במהלך השימוש באתר יכול וייאסף אודותיך מידע שאינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך המזהים. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר והוא יכול לכלול, בין השאר, את הדפים שנצפו על ידך, הקישורים שנבחרו בהם, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. מידע זה ייקרא להלן: "מידע שאינו מזהה אישית".

 

שימוש במידע

 • השימוש במידע או במידע שאינו מזהה אישית שנאסף על ידי אסדן, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת, בין היתר, לאפשר לך לגלוש באתר וליהנות משירותיו; לתפעל ולפתח את השירותים והתכנים המוצעים באתר; לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים; לרכוש מוצרים ושירותים באתר (לרבות פרסום מידע ותכנים); להתאים את המודעות/פרסומות שיוצגו בעת גלישתך באתר לתחומי ההתעניינות שלך; להירשם לעדכונים (דיוור ישיר); לצרכי תקשורת ושירות לקוחות של אסדן; לערוך מחקרים או ניתוחים סטטיסטיים של הרגלי גלישה ומאפייניהם; למלא אחר דרישות כל דין.
 • בעת הרשמתך לאתר תתבקש לסמן אם ברצונך לקבל מאסדן דיוור אלקטרוני בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. בכל שלב בו אינך מעוניין להמשיך ולקבל דיוור אלקטרוני זה, תוכל לבקש להסיר את פרטיך מרשימת הדיוור הישיר באמצעות שליחת הודעה מתאימה לכתובת: [email protected]

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

 • אסדן תהא רשאית להעביר לצדדים שלישיים את המידע וכן את המידע שאינו מזהה אישית במקרים הבאים:
 • לספקים, שותפים עסקיים, נותני שירות, קבלנים, חברות המספקות שירותי אחסנת מידע, והכל על מנת להבטיח אספקה תקינה של השירותים והתכנים המוצעים דרך האתר, תוך שמירה על פרטיותך.
 • במקרה שאתה תפר את מדיניות פרטיות זו או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין אסדן;
 • ככל שהדבר מחויב או נדרש על פי דין, אם יתקבל צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם אסדן תמחה את פעילותה לתאגיד אחר, מכל סיבה שהיא, תהא אסדן רשאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שהתאגיד החדש יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • בעת השתתפות בפעילויות המפורסמות על ידי אסדן או בעת רכישת מוצרים או שירותים שנמכרו באתר במסגרת פעילות משותפת של אסדן וצדדים שלישיים כפי שיוצג באתר טרם רכישת אותו מוצר או שירות וזאת לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת הקשר איתך.
 • הנך נותן בזאת את הסכמתך לכך שהעברת המידע לעיל יכולה להיעשות לצדדים שלישיים המצויים מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה מועברים או בה מאוחסן המידע מבטיח רמת הגנה הפחותה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.

 

עוגיות  (Cookies)

 • עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבים ושרתים. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר נסגר הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר המשמש אותך. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
 • אסדן תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות"(Cookies) באתר כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש שנעשה בו;  אימות פרטים; התאמת חווית הגלישה בו ותכניו להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 • אם ברצונך להימנע מקבלת Cookies ניתן לעשות זאת באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שלך. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

זכות לעיין במידע

 • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), הנך זכאי לעיין במידע אודותיך המוחזק במאגר המידע של אסדן. ככל שעיינת במידע שעליך ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי, בכפוף לדין החל, לפנות לאסדן בבקשה לתקן את המידע או למוחקו באמצעות דוא"ל לכתובת [email protected]
 • אם המידע שבמאגרי אסדן משמש לצורך פניה אישית אליך (דיוור ישיר), אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
 • מחיקת מידע לבקשתך עלולה לבטל אפשרות לבצע פעולות שונות ולמנוע שימוש בחלק או שירותי האתר.

 

זכות לפנות לרשות להגנת הפרטיות

 • ככל שהנך סבור שפגענו בפרטיותך על פי חוק הגנת הפרטיות, הנך רשאי בכל עת לפנות בנושא לרשות להגנת הפרטיות שהינה הגוף האמון בישראל על יישום חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו. לנוחיותך, להלן לינק לעמוד תלונות ופניות הציבור באתר הרשות להגנת הפרטיות: לחצו כאן

 

אבטחת מידע והגנת הסייבר

 • כידוע, רשת האינטרנט חשופה לסיכונים שונים של חדירה למאגרי מידע, העתקה או שינוי של מידע המופיע בהם, הונאות מקוונות כגון "פישינג" (דליית מידע על ידי גורמים עוינים תוך התחזות לגורם מוסמך) וכדומה.
 • אסדן נוקטת באמצעים מתקדמים לאבטחת המידע האגור באתר והשירותים הניתנים באמצעותו, אך מטבע הדברים, אינה יכולה למנוע באופן מוחלט את התממשות כל הסיכונים האמורים. לפיכך, המשתמש באתר פוטר בזאת את אסדן ומי מטעמה, מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה העלולים להיגרם לו, במישרין או בעקיפין, במהלך השימוש באתר או כתוצאה מהשימוש בו ובתכניו.
 • באחריות המשתמש לשמור בסודיות על פרטי הזיהוי שלו לאתר, כמו גם לנהוג בעירנות ובזהירות, למשל, ביחס להודעות "פישינג", אשר עלולות להישלח, לכאורה, בשם אסדן. בתוך כך, אסדן ממליצה להשתמש באמצעי אבטחה נוספים של מערכת ההפעלה במחשב ותוכנות מתאימות, כמו גם להימנע מלהשתמש בשירותים המזוהים שבאתר באמצעות מחשבים ורשתות פומביים.

 

ד. כללי התנהגות בסביבה המקוונת

 • על האתר חלים דיני מדינת ישראל, ובמקרים מסוימים גם דינים החולשים על העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה.
 • משתמש המעלה חומר, מידע או תגובה מכל סוג שהיא לאתר נושא באחריות מלאה למעשיו.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור, חל איסור מוחלט להעלות תכנים הפוגעים בשמם הטוב של אחרים; חומרים המטרידים או מאיימים על אחרים; חומרים העוסקים בפעילות בלתי-חוקית; חומרים המפרים את קניינו הרוחני של אחר; חומרים מבזים, פורנוגרפיים, בוטים, לא מכבדים או בלתי חוקיים; חומרים הכוללים דברי פרסומת או שידול מסחרי; חומרים הקשורים לפעילות פוליטית מפלגתית וכל חומר הכולל, במכוון, מידע מטעה או בלתי מדויק המועלה בכוונה להטעות אחרים.
 • חל על המשתמש איסור מוחלט לעשות שימוש באתר ובשירותים הניתנים בו לרעה, לרבות בדרך של שיבוש או הכבדה על השירותים הניתנים באתר, יצירת גישה אליהם מרחוק, בכל אמצעי שהוא, העתקה של חומרים מהאתר באמצעים טכנולוגיים או אחרים וכיו"ב. כמו כן, חל איסור על הפרעה לשימוש או הנאה של משתמש אחר באתר או על כניסה בלתי מורשית לאתר או לחשבונות משתמשים אחרים בו.

 

ה. אחריות

 • השירות המוצע למשתמשים באתר הנו "כמות שהוא" ("‎AS IS").
 • אסדן לא תשא באחריות להתאמת השירותים הניתנים במסגרת האתר לצרכי המשתמש, כמו כן לא תשא באחריות לטעויות או לחסרים בחומרים או במידע המוצג באתר. בכלל כך לא תשא אסדן באחריות לכל נזק או הוצאה שנגרמו למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר במישרין או בעקיפין.
 • המשתמש מאשר שידוע לו כי תיתכנה תקלות בתפעול האתר כתוצאה מהשבתה או תקלה של רשת האינטרנט, בין אם כתוצאה מכוח עליון או תפעול או שידרוג או כתוצאה מפעולת זדון כלשהי מטעם צד שלישי ו/או כתוצאה מתקלה כלשהי, והוא מוותר על כל טענה בעניין כלפי אסדן או מי מטעמה.
 • אסדן לא תשא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר, על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
 • לאסדן הזכות, לפי שיקול דעתה, לערוך ביקורת לפרסומים מכל סוג שהוא אשר יועלו לאתר, על ידי משתמשים או כל גורם אחר, באמצעות עריכתם או הסרתם – כולם או חלקם – מכל סיבה שהיא, וזאת מבלי להודיע על כך מראש או בדיעבד לגורם המפרסם.

 

ו. שונות

 • "אסדן" כהגדרתה לעיל, כוללת את כל עובדיה ונציגיה.
 • אסדן רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת, כאשר כל שינוי כזה ייכנס לתוקף מיידית עם הצגתו באתר.
 • אסדן רשאית להשעות, להפסיק או להימנע מלספק גישה לאתר או לשירותים למשתמש שאינו מציית לתנאי השימוש או לחלקם, או אם אסדן או כל רשות מוסמכת חוקרים חשד להתנהגות המנוגדת לדין או לתנאי השימוש בעת השימוש באתר, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של אסדן.
 • בכל פניה או שאלה הנוגעת לפעילות האתר, ניתן לפנות באמצעות כתובת הדוא"ל [email protected]
 • סמכות שיפוט: תנאי השימוש באתר וכל טענה או סכסוך הקשורים לתנאי שימוש אלה ידונו על פי דיני מדינת ישראל ויכרעו בבית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.
 • תנאי השימוש באתר והאתר עצמו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחסים לגברים ונשים כאחד.
דילוג לתוכן